GRE

Το Graduate Record Examinations (GRE) είναι μια εξέταση προσαρμοσμένη σε υπολογιστή (CAT) που χρησιμοποιούν οι σχολές για να αξιολογήσουν τους υποψηφίους φοιτητές. Πάνω από χίλια μεταπτυχιακά προγράμματα σε όλο τον κόσμο απαιτούν από τους αιτούντες να υποβάλουν τα αποτελέσματα τους στο GRE, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα. Πολλές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων απαιτούν μία καλή βαθμολογία GRE, ειδικά για μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως στα χρηματοοικονομικά. Επιπλέον, το GRE χρησιμοποιείται συχνά για υποτροφίες και για θέσεις διδασκαλίας και έρευνας. Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο συνδυασμός μίας καλής βαθμολογίας στο GRE και ενός καλού προπτυχιακού, βοηθάει τους επίδοξους φοιτητές να περάσουν στο μεταπτυχιακό που επιθυμούν περισσότερο από το αν έχουν μόνο το προπτυχιακό.

Η μορφή της εξέτασης
Το GRE διαρκεί τρεις ώρες και σαράντα λεπτά. Υπάρχουν τρία κύρια τμήματα, όπως συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Ενότητα Χρόνος
Γραπτός Λόγος (Εκθέσεις) Ανάλυση ενός επιχειρήματος
Ανάλυση ενός θέματος
30 λεπτά
30 λεπτά
Ποσοτική Ενότητα Μέρος 1 (περίπου 20 ερωτήσεις)
Μέρος 2 (περίπου 20 ερωτήσεις)
35 λεπτά
35 λεπτά
Γραμματική/ Κατανόηση Κειμένου Μέρος 1 (περίπου 20 ερωτήσεις)
Μέρος 2 (περίπου 20 ερωτήσεις)
30 λεπτά
30 λεπτά
Μη-βαθμολογούμενη Ενότητα Είτε μία Ενότητα Γραμματικής ή μία Ποσοτική Ενότητα 30 λεπτά

Το τμήμα της Αναλυτικής γραφής έρχεται πάντα πρώτο. Τα άλλα πέντε τμήματα της εξέτασης μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε σειρά. Υπάρχει ένα διάλειμμα ενός λεπτού ανάμεσα σε κάθε τμήμα, και ένα προαιρετικό διάλειμμα δέκα λεπτών μετά την τρίτη ενότητα.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να προσδιορίσει ο εξεταζόμενος ποια ενότητα δεν θα μετρήσει ως προς τη τελική του βαθμολογία, θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλες τις ενότητες το ίδιο. Μερικοί μαθητές μπορεί να λάβουν μια ενότητα έρευνας αντί για γραμματική η μαθηματικά. Η ενότητα της έρευνας (αν υπάρχει) είναι πάντα τελευταία και δεν μετράει προς τη τελική βαθμολογία.

Αναλυτική Γραφή
Η ενότητα της Αναλυτικής γραφής μετρά την ικανότητα του μαθητή να αξιολογήσει ένα επιχείρημα και να επικοινωνήσει αποτελεσματικά ιδέες σε γραπτή μορφή. Υπάρχουν δύο εκθέσεις σε αυτή την ενότητα:

 • Παρουσιάστε την γνώμη σας πάνω σε ένα θέμα (με σωστά επιχειρήματα και παραδείγματα).
 • Αναλύστε ένα επιχείρημα (δε ζητάει τη γνώμη σας αλλά σας δίνει ένα επιχείρημα να αναλύσετε).

Τα θέματα παρουσιάζονται ένα ένα. Οι μαθητές έχουν 30 λεπτά για την ολοκλήρωση κάθε έκθεσης και δεν επιτρέπεται να προσθέσετε οποιοδήποτε επιπλέον χρόνο που απομένει στο τέλος μιας έκθεσης στην άλλη έκθεση. Η καλύτερη στρατηγική είναι να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο το χρόνο που έχει ορισθεί για κάθε έκθεση για να διορθώσετε λάθη και να κάνετε προσαρμογές.

Οι μαθητές που εξετάζονται σε υπολογιστή πρέπει να πληκτρολογήσουν τις εκθέσεις τους χρησιμοποιώντας ένα γενικό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Το πρόγραμμα έχει βασικά χαρακτηριστικά cut-and-paste, αλλά δεν επιτρέπει στους μαθητές να ελέγξουν την ορθογραφία ή τη γραμματική.

Ποσοτικά τμήματα
Τα ποσοτικά τμήματα εξετάζουν την ικανότητα του μαθητή να λύσει μαθηματικά προβλήματα και να ερμηνεύσει τα δεδομένα που παρουσιάζονται σε γραπτή μορφή. Αυτές οι ενότητες περιέχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες ερώτησεων:

 • Πολλαπλής επιλογής (επιλέξτε μία απάντηση) – τα ερωτήματα αυτά παρουσιάζουν ένα μαθηματικό πρόβλημα και να απαιτούν από τους μαθητές να επιλέξουν ακριβώς μία σωστή επιλογή από τις πέντε που παρουσιάζονται.
 • Πολλαπλής επιλογής (επιλέξτε μία ή περισσότερες απαντήσεις) – τα ερωτήματα αυτά παρουσιάζουν ένα μαθηματικό πρόβλημα που μπορεί να έχει περισσότερες από μία λύσεις ανάμεσα στις επιλογές και οι μαθητές πρέπει να τις επιλέξουν. Οι φοιτητές δεν λαμβάνουν πόντους αν δεν επιλέξουν όλες τις σωστές απαντήσεις.
 • Εισαγωγή αριθμού – οι εξεταζόμενοι πρέπει να πληκτρολογήσουν στο κενό την απάντηση σε ένα μαθηματικό πρόβλημα.
 • Ποσοτική Σύγκριση – οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν την απάντηση που περιγράφει με ακρίβεια τη σχέση μεταξύ της ποσότητας της στήλης Α και αυτή της στήλης Β.
  (A) η ποσότητα της στήλης Α είναι μεγαλύτερη
  (B) η ποσότητα της στήλης Β είναι μεγαλύτερη
  (C) οι δύο ποσότητες είναι ίσες
  (D) δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τον καθορισμό της σχέσης μεταξύ των δύο τιμών

Οι ερωτήσεις καλύπτουν ύλη από όλες τις κατηγορίες: αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία, ή ανάλυση δεδομένων. Οι ερωτήσεις ανάλυσης δεδομένων απαιτούν από τους μαθητές να ερμηνεύουν διαγράμματα ή γραφήματα και εμφανίζονται συνήθως σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ερωτήσεων, οι οποίες αφορούν τα ίδια γραφικά δεδομένα. Δεν υπάρχει τριγωνομετρία για το GRE, ούτε οποιαδήποτε ερώτηση που απαιτεί μαθηματικές γνώσεις πέραν αυτού που μαθαίνουν οι περισσότεροι Αμερικανοί μαθητές κατά τα δύο πρώτα χρόνια του γυμνασίου εκεί.

Οι εξεταζόμενοι που δίνουν την εξέταση μέσω υπολογιστή θα έχουν πρόσβαση σε μια αριθμομηχανή στην οθόνη για την ποσοτική ενότητα. Όσοι δίνουν την έντυπη έκδοση έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μια αριθμομηχανή που παρέχεται στο χώρο εξέτασης.

Γραμματική/Κατανόηση Κειμένου
Η ενότητα αυτή εξετάζει την ικανότητα κατανόησης και ανάλυσης γραπτού υλικού. Αυτή η ενότητα περιέχει τρεις διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων:

 • Κατανόηση Κειμένου
 • Συμπλήρωση Κειμένου
 • Ολοκλήρωση Πρότασης

Κατανόηση Κειμένου
Αποτελείται από ένα κείμενο περίπου 350 λέξεων, που ακολουθείται από ένα σύνολο τουλάχιστον δύο ερωτήσεων. Αυτά τα ερωτήματα συχνά απαιτούν από τους μαθητές να συνοψίσουν το κύριο νόημα του συγγραφέα, να ενισχύουν ή να αποδυναμώνουν ένα επιχείρημα στο κείμενο, ή να προσδιορίσουν τι πρέπει να ισχύει με βάση τα γεγονότα που παρουσιάζονται.

Οι ερωτήσεις κατανόησης εμπίπτουν σε τρεις διακριτές κατηγορίες:

 • Πολλαπλής επιλογής (επιλέξτε μία απάντηση) – οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν τη μία σωστή απάντηση μεταξύ των πέντε που παρέχονται.
 • Πολλαπλής επιλογής (επιλέξτε μία ή περισσότερες απαντήσεις) – οι μαθητές πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία σωστή απάντηση από τις τρεις επιλογές που παρέχονται. Δεν δίνεται βαθμός για ελλιπείς ή μερικώς λανθασμένες απαντήσεις.
 • Επιλογή κειμένου – οι μαθητές θα πρέπει να επισημάνουν το τμήμα του κειμένου που ανταποκρίνεται στην περιγραφή που παρέχεται.

Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες ερωτήσεων δοκιμάζει την ικανότητα του μαθητή να διαβάσει, να απορροφήσει, και να αναλύσει γραπτές πληροφορίες.

Συμπλήρωση κειμένου
Αυτές οι ερωτήσεις αποτελούνται από ένα σύντομο κείμενο που περιέχει ένα, δύο, ή τρία κενά. Κάθε κενό αντιπροσωπεύει μια λέξη ή μια σύντομη φράση που λείπει. Οι εξεταζόμενοι δεν θα λάβουν βαθμούς εάν δε συμπληρώσουν όλα τα κενά.

Οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν ενδείξεις στο κείμενο για να συμπληρώνουν την πιο λογική απάντηση σε κάθε κενό. Αυτή η κατηγορία ερωτημάτων δοκιμάζει την ικανότητα να αναγνωρίζουν τη συνολική έννοια ή τον τόνο ενός συγγραφέα από τη σύνταξη του γραπτού υλικού. Η επιτυχία σε αυτά τα ερωτήματα απαιτεί την κατανόηση των λεπτών αποχρώσεων του νοήματος που διαφοροποιούνται από παρόμοιες λέξεις.

Ολοκλήρωση πρότασης
Τα ερωτήματα αυτά αποτελούνται από μία μόνο φράση που περιέχει ένα μόνο κενό. Οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν τις δύο από τις έξι απαντήσεις. Οι εξεταζόμενοι δεν θα λάβουν βαθμούς εάν δεν επιλέξουν και τις δύο σωστές απαντήσεις ανά κενό.